Lansarea antologiei de poezie „Precum apa în căușul palmei” a Cenaclului Echinox și turneul de lecturi publice al lui Radu Țuculescu în Israel

Posted on aprilie 23, 2018

2La Tel Aviv și Haifa se lansează, în perioada 22-25 aprilie, antologia 
Precum apa în căușul palmei – 11 poeți echinoxiști.
Traducerea – Moshe Itzhaki si Paul Farkas.
Prefata – Ion Pop. Selecția – Radu Țuculescu. 
*
Cu sprijinul ICR Tel Aviv, poeții români Mircea Petean, Ioan Moldovan, Ștefan Manasia și Dinu Flămând  participă la evenimentele de lansare din program, care vor avea loc la sediul institutului și la Tivon, și vor susține lecturi de poezie în limba română.
*
De asemenea, în perioada 28 aprilie – 2 mai, Radu Țuculescu face în Israel un turneu de lecturi bilingve cu fragmente  din romanul Măcelaria Kennedy și piesa Trei în dormitor traduse de aceiași traducători (pe data de 1 mai în chibutzul Nahalal).
 • הגלפמה לש הסיבכה שביימ רדח :ץבוקה ךותמ ירצק ירופיס
  תילעמב
  תויסיסע תוינבגעב םיאלמו םילודג םיעולק םילס ינשב תוזחוא יידי ,קושהמ התיבה יכרדב יתייה
  יתפחדנ יתיבל רשפאה לככ םדקומ עיגהל יזפחב .ץיקה תנועב לוכאל ךכ לכ קקותשמ ינאש
  .הרוראהו תחתורה שמשהמ םלעתמ ,םיניינבה ןיב ץורל
  רותפכה לע ץחול ינא .רתוי רירק תוחפל ןאכ .תילעמ ךותל םיצרפ חורכ יתסנכנ תודבכב םשונ
  םיעגר המכ ירחא תעקתנו תוקירחב תולעל הליחתמ תיתכתמה הביתהו דוקיפה חולב ןוילעה
  !יל רסח הז קר .תומוקה ןיב
  קחדיהל לכואש ידכ םש היה אל חוור םוש .םוטא ריק ילומ הלגמו תותלדה יתש תא חתופ ינא
  .הצוחה
  .תותלדה תא הלהבב יתרגס
  עבצאה .תותיחנ ישגרלו םינוא רסוחל יל תמרוג ,הלומ דומעל ילע הפוכה הקיר ריק תמוח
  הז .תוגרדמה רדחב םידעצ עמוש ינא .הווקת אלמו זילע לילצה .הקעזאה רותפכל יל תקבדנ
  .ילש הקוצמה תותוא תא טלקש ןכש חטב
  .ישאר לעמ הלעמל תצק ,ץוחבמ לוק יתוא לאוש ,”והשימ םש שי”
  ןיינבה לע יארחאל עדוה אנא” .יתחפשמ םש תאו ימש תא רסומו ילוק תא םירמ ינא ,”ינא הז”
  „!ץוליחה תוחוכלו
  .לוקה בישמ ,”רדסב”
  .םיקחרתמ םידעצה
  .הרוק אל רבד םושו העש תרבוע
  .םירחא םיניינעב דורטש ןמדזמ חרוא אלא ,ןכש היה אל הז ילוא
  .םייתכתמה תוריקה לע םיפורגאב טבוח .הקעזאה רותפכ לע תינש ץחול ינא
  .יילגרל תחתמ םעפה ,לוק עמוש ינא ,”םש והשימ”
  .ילש תוהזה תדועת ינותנ לכ תא רסומו רורבו קזח לוקב בישמ ינא ,”ןאכ ינא „
  .לוקה הנוע ,”רדסב”
  לצלצמו ריקב הכמ ינא .העש דוע תוכחל תונלבס יל ןיא רבכ .תוריהמב םיקחרתמ םידעצה
  .תונתחדקב
  םהל רסומ ינא .הטמלמו הלעמלמ םינוש תולוק ןמזה לכ יתוא םילאוש ,”והשימ םש שי”
  .החפשמ יבורק לעו יירוה לע ,יילע םיטרפה לכ תא טורטורפב
  .תוריהמב דימת םיקחרתמ םידעצהו תולוקה ,”בוט ונ”
  יתלכא .םעמעתמ אל רואה ןאכ .ץוחב הליל רבכ ילוא .תכלמ וישכע דמוע ןועשה םג ילזמ עורל
  דגנל םילועו םיפצ יתודלי תונש לכ .רשואמ שיגרמ ינא .םילסה דחאמ תוינבגעה לכ תא רבכ
  רותפכ לע בוש ץחלא ילוא .ינורכיזמ וחרפ רבכש יתבשחש םיעוריאה לכב רכזנ ינא .יניע
  אלמו זילע לילצ עמשנ בוש .ץחול ינא .תוצח ירחא רבכ ילוא .עשעתשהל ידכ קר ?הקעזאה
  .הווקת
  .ץוחבמ לוק עמוש ינא ,”םש והשימ שי”
  .הפצרה לע תוכר חנוצו הנוע ינא ,”דחא ףא ןיטולחל ,דחא ףא ןאכ ןיא”
  )שקרפ לואפו יקחצי .ב השמ :תינמורמ(
 RADU ȚUCULESCU:
USCĂTORIA DE PARTID
(bliț-proze)
ÎN LIFT
Mă întorceam din piață cu două plase mari în mînă, pline cu roșii, marea mea pasiune într-o anumită perioadă a anului. Aproape alergam printre blocuri, grăbit să ajung cît mai repede acasă, ignorînd fierbințeala  năucitoare a soarelui.
Am pătruns în lift, răsuflînd greu. Aici e răcoare.
Apăs pe ultimul buton și cutia metalică începe să urce, hîrîind. Dar, după cîteva momente înțepenește între etaje. Asta-mi lipsea!
Deschid cele două uși și descopăr în fața mea un zid compact. Niciun locșor liber pe unde să mă pot strecura afară. Închid ușile cu repeziciune. Un zid gol în fața căruia sînt obligat să stau mă inhiba creîndu-mi, totodată, un complex de inferioritate.
Lipesc degetul de butonul de alarmă. Țîrîit vesel, optimist.
Se aud pași pe casa scărilor. Vreun vecin care a interceptat apelul.
– E cineva acolo?, întreabă o voce de afară, undeva deasupra capului meu.
– Eu sînt, răspund sonor, apoi înșir nume și prenume. Anunțați, vă rog, responsabilul de scară ori echipa de intervenție!
– Binee!
Pașii se îndepărtează. Trece o oră fără să se întîmple nimic.
Poate n-a fost un vecin, îmi spun, ci vreun vizitator grăbit cu alte treburi. Apăs, din nou, pe butonul de alarmă. Lovesc cu pumnii în pereții metalici.
– E cineva acolo? aud o voce venind acum de sub picioarele mele.
– Eu sînt! Răspund și îmi dau toate datele din buletin.
– Bineee.
Pașii se îndepărtează grăbiți.
Nu mai am răbdare să aștept încă o oră. Bat și sun cu înverșunare.
– E cineva acolo? sînt mereu întrebat de diferite voci venite de sus ori de jos. Spun totul despre mine, amănunțit, și despre părinții mei și despre rudele mele.
– BINE.
Pașii se îndepărtează mereu grăbiți.
Acum mi s-a oprit și ceasul. O fi noapte afară? Aici, lumina nu și-a pierdut încă  din intensitate. Am mîncat toate roșiile dintr-o plasă. Mă simt fericit.
Mi-am amintit de anii copilăriei. Mi-am amintit de tot felul de întîmplări pe care le credeam uitate. Ce-ar fi să mai apăs o dată butonul de alarmă? Așa, în joacă. Poate-i trecut de miezul nopții.
Apăs. Țîrăit vesel, optimist.
– E cineva acolo? aud o voce de afară.
– Nu e nimeni, absolut nimeni, răspund și alunec, moale, pe podea.
*